این گروه از محصولات شامل تبلت هایی با اندازه های مختلف و ویژگی های متفاوت می باشد.