فرم اطلاعات مشتری

نام شرکت یا فروشگاه:
مدیر عامل:
مدیر فروش:
نوع مالکیت:
شماره ثبت یا جواز کسب:
آدرس:
کد پستی:
تلفن:
فکس:
همراه:
ایمیل:
نام بانک و شماره جاری شرکت:
سابقه کار شرکت:
نمایندگی محصولات:
نوع فعالیت:
نحوه فعالیت:
میزان حداقل خرید ماهانه:

شرکت هایی که در تهران با آن ها فعالیت می کنید

نام شرکت:
نام مسئول:
تلفن:
زمینه فعالیت:
کارکرد ماهیانه:
مدت زمان کارکرد:

نام شرکت:
نام مسئول:
تلفن:
زمینه فالیت:
کارکرد ماهیانه:
مدت زمان کارکرد:

نام شرکت:
نام مسئول:
تلفن:
زمینه فعالیت:
کارکرد ماهیانه:
مدت زمان کارکرد:

شرکت هایی که در شهرستان با آن ها فعالیت می کنید

نام شرکت:
نام مسئول:
تلفن:
زمینه فعالیت:
کارکرد ماهیانه:
مدت زمان کارکرد:

نام شرکت:
نام مسئول:
تلفن:
زمینه فعالیت:
کارکرد ماهیانه:
مدت زمان کارکرد: